MMA Tycoon Game

MMA Fighter Rankings: China China

Search by Hometown :   
  Hype   Fighter Manager    
1
 
  Da Jiang Joe River VIP user    
2
 
  Wang Jang Jai John Daugherty VIP user    
3
 
  Hao Qiang Not Barney VIP user    
4
 
  Tam Yu Tai Laz Staz VIP user    
5
 
  Wusan Ritori Action Jackson VIP user    
6
 
  Tao Pai Steven Armstrong VIP user    
7
 
  KT Panda Pika Choo VIP user    
8
 
  Sun Lutang Laz Staz VIP user    
9
 
  Jian Zhao Crazy Horse VIP user VIP user    
10
 
  Brusse Liee Detritus Rex    
11
 
  Jun Liu Jay Stoner VIP user    
12
 
  Arthur Pugsley Pika Choo VIP user    
13
 
  Ching Chong Chongching Gab Bloodsport VIP user    
14
 
  Yip Man Iii Outlaw Bleak VIP user    
15
 
  Lruce Bee Gab Bloodsport VIP user    
16
 
  Yuanwei Fenfang Brynjar Forsberg    
17
 
  Dragon Li Chai John Smith    
18
 
  Xue Fang Not Barney VIP user    
19
 
  Yu Liang Mae Joon VIP user    
20
 
  Wei Chen Kurtis Hugs VIP user    
21
 
  Bing Bang Boony Clyde    
22
 
  Shu Fang Tzeng Titan Gm    
23
 
  Palestine Adesanya Uncle Lightor    
24
 
  Wong Fei Hung Gab Bloodsport VIP user    
25
 
  Tommy Chang Blade Hunter    
26
 
  Eishuu Retsu Mitsunari Tokugawa    
27
 
  Yaden Dhargey Bjorn O'Donnel    
28
 
  Kin Kon Unkwalker . VIP user    
29
 
  Yao Ming Gab Bloodsport VIP user    
30
 
  Kai Chen Runt . VIP user    
31
 
  Covid Gonna Get Rabid Wolf VIP user    
32
 
  Xi MIng Zhang Thomas Lanrov    
33
 
  Sun Tzu Tokzik Wayste VIP user    
34
 
  Big Zhang Muli Bar VIP user VIP user    
35
 
  Tai Kong Scott Coker    
36
 
  Gao Chao Noah Caldwell    
37
 
  Tenzin Tsering Liu Zhu VIP user    
38
 
  Nico Lin Sigandi Legend    
39
 
  Grappling Panda Pika Choo VIP user    
40
 
  Zhandouji Quantou jm100 Mc    
41
 
  Layne Yang Mr. Lucha    
42
 
  Sangye Tsering Liu Zhu VIP user    
43
 
  Yu Hu Slobo Dragovic VIP user    
44
 
  Lamont Chen E Vo    
45
 
  Baal Lei Ming Royal Assassin VIP user    
46
 
  Tashi Tsering Liu Zhu VIP user    
47
 
  Lee Chan Le Boss Mahoney    
48
 
  Xi Daerji Scott Coker    
49
 
  John Lee Bael Basileos    
50
 
  Luo Ping Not Vaz VIP user VIP user    
51
 
  Jicheng Ruan Jonathan Cross    
52
 
  Yuan Shikai Crazy Horse VIP user VIP user    
53
 
  Jackie Chung Johnny Marquis VIP user    
54
 
  Xu Zing Ted Jones VIP user    
55
 
  Wei Bak Paulie B VIP user    
56
 
  Quang Luong Ella-Mae Rayner    
57
 
  Youmi Yoei Hare Rumpler VIP user    
58
 
  Dechen Tsering Liu Zhu VIP user    
59
 
  Jian Zi-Hao Henry Bowsher VIP user    
60
 
  Chen Zhang Serial Slime VIP user    
61
 
  Jackie Chan Edson Riuns    
62
 
  Lin Xiao Kanj Francis    
63
 
  Luo Shiangeman Victory Anene    
64
 
  Bruce Lee Rick Pong Diddly    
65
 
  John Doe    
66
 
  Droga Phintanilyo Karl Carl    
67
 
  Ping Lee David Morrison VIP user    
68
 
  Dustin Lau    
69
 
  Yao Ming Sixty Nine VIP user    
70
 
  Te Harribog Fay Bu    
71
 
  Dragon Li Chai Henry Rollins    
72
 
  Yao Zhihao Six Hendall    
73
 
  Is Land Bo Ii Brock Lesnar    
74
 
  Zhou Guanglong McCayden Raper    
75
 
  Li Mia    
76
 
  Tony Liu Anthony Hernandez    
77
 
  Charity Chingo    
78
 
  Gyatso Tsering Liu Zhu VIP user    
79
 
  Shun Cao Chuck W94 VIP user VIP user    
80
 
  Kanoh Agito Yamashita Kazuo    
81
 
  Ali Mu Ali We    
82
 
  Yip Man Don Emel    
83
 
  Takito Takinomi Gfd Fsdfsd    
84
 
  Chan Chang Xan Xan    
85
 
  Feng Zhao    
86
 
  Xian Xiang James Lion    
87
 
  Jackie Chan Hug Mungus    
88
 
  Jin Ming    
89
 
  Pong Lee David Morrison VIP user    
90
 
  Monke Qqq    
91
 
  Jinhai Masuke Trqard Rasd    
92
 
  Boxer One    
93
 
  Zhang Xun Zhong Ji    
94
 
  David Harris Cheng Cheng    
95
 
  Johnny Lu    
96
 
  Zay Lee    
97
 
  Jack Bourne    
98
 
  Beng Ah    
99
 
  Anderson Lashley    
100
 
  Aokai Lashley    
101
 
  Dian Tong    
102
 
  Jay Lee    
103
 
  Dor Ber Joe Flow    
104
 
  Qing Wu    
105
 
  Ava Malkeenian Aa Aa    
106
 
  Ziao Ming Graves Marrone    
107
 
  Taeyung Sean Kharzak Zabbati    
108
 
  Sum Dum Fuk    
109
 
  Bruce Lee Jazzy Ballsworth    
110
 
  Hank Stanley Carl Cena    
111
 
  Shin Gaku Isshinsai Ogata    
112
 
  Cho Chin Ruben Martinez Lopez    
113
 
  Gavin Spangle Micky Goldsmith    
114
 
  Cheng Gang    
115
 
  Yuki Saburou    
116
 
  Tempest John    
117
 
  Schneidy Killer    
118
 
  Hanen Kam Taio    
119
 
  Mohawk Romario    
120
 
  Xes Rehtnap    
121
 
  Feng Kang    
122
 
  Li Xiaolong    
123
 
  Liu Kang -    
124
 
  Liu Kang -    
125
 
  Bryan Park    
126
 
  Noob Saibot Mario Goodman    
127
 
  Jimmy Jammy    
128
 
  Sukon Dix    
129
 
  Bruce Lee    
130
 
  Sun Xu    
131
 
  One Punch    
132
 
  Jung Lee    
133
 
  Pung Tao    
134
 
  Sui Kem Li    
135
 
  Cao Jun    
136
 
  Liu Kang -    
137
 
  Ching Qing    
138
 
  Wrestler One    
139
 
  Dragon Li Flynn Broom    
140
 
  Jet Li    
141
 
  Lo Chin    
142
 
  Chin Thao Klay Leftwick    
143
 
  Xian Ji Wang    
144
 
  Ma Ta Baller Baller    
145
 
  Jack Mura    
146
 
  Yhang Wei    
147
 
  Yue Fei Sun Tzu    
148
 
  Ching Chong Big John McCarthy    
149
 
  Wan Tan Big John McCarthy    
150
 
  Guan The General Marvin Bird    
151
 
  Kuai Liang Marvin Bird    
152
 
  Sun Wukong Marvin Bird    
153
 
  Ivan Pizarro Jackie Chan    
154
 
  Thai One    
155
 
  Watchman Nee Boondock The Destroyer VIP user    
156
 
  Logan Leatherface    
157
 
  Tie Wong Hisashi Takahashi    
158
 
  Bjj One    
159
 
  Lu Bu I Sun Tzu    
160
 
  Huang Hai    
161
 
  Hyan Mau Drako Hawk    
162
 
  Kwincy Wong -    
163
 
  Sun Lee -    
164
 
  Galvin Tse -    
165
 
  Will Yu -    
166
 
  Bruce Lee Billy Big Balls    
167
 
  Charles Ng Stefan ńĆokorac    
168
 
  Chang Mi    
169
 
  Bingong Bong    
170
 
  Gege Da Mike Wojo    
171
 
  Jo Jo -    
172
 
  Kong Yuan Gan Ddaemuniya    
173
 
  Thomas Johnson    
174
 
  Li See Tsin Los Money    
175
 
  Shen Menglu Dave Pickup    
176
 
  Randy Tao Randy Tao    
177
 
  Nok Yu Owet Leo Marques    
178
 
  Jet Chan -    
179
 
  Zhang Liang -    
180
 
  Shan Tsung -    
181
 
  Wang Wong    
 
 
 
Home
What is MMA Tycoon?
Register
Forgot Details
Contact Us
MMA Affiliate Program
MMA Forum
UFC Chat
MMA Newspaper
Buzz - Social Media
MMA Rankings
MMA T-Shirts
 
Managers online: 938
Total users: 40488
 
 
©MMA Tycoon  | Bet MMA  |  Contact  |  Links  |  MMA Chat  
MMA Forum  |  Online (938)
Steam Gaming Group Google+ MMA Tycoon Twitter Facebook MMA Game MMA RSS feed - MMA Tycoon Game's Radio Podcast